Skambinkite
Užklauskite
Draugaukime
Stebėkite
Meniu ir produktų katalogas

VANDENS PADALINIO 

PRIVATUMO TAISYKLĖS

 1. Bendra informacija
  1. UAB „Gelsva” (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra interneto svetainės https://zaliagiria.lt  bei elektroninės parduotuvės, pasiekiamos adresu https://uzsakymai.zaliagiria.lt/ valdytoja (toliau – „Interneto svetainė“), taip pat su Interneto svetaine susijusių socialinių tinklų paskyrų valdytoja. Šiomis Privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo taisyklės“) paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

  2. Duomenų valdytojo rekvizitai:

   UAB „Gelsva“
   Juridinio asmens kodas: 120596772
   Liepkalnio g. 97B, Vilnius
   Tel. 8 5 215 2441
   El. paštas: info@zaliagiria.lt.

  3. Privatumo taisyklėse naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – „Asmens duomenys“) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
  4. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – „BDAR“) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų. 
  5.  Privatumo taisyklės taikomos kai Jūs lankotės mūsų elektroninėje parduotuvėje, pasiekiamoje per Interneto svetainę, mūsų socialinių tinklų paskyrose, peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas prekes ir paslaugas, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais. Mes turime tokias paskyras socialiniuose tinkluose (toliau – „Socialinės paskyros“): FacebookInstagramYoutubeLinkedin.
  6. Interneto svetainėje ir (ar) Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų į išorines svetaines - mūsų verslo partnerių svetaines arba svetaines, reklamuojančias mūsų prekes. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir, kad šios Privatumo taisyklės joms nėra taikomos. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas.
  7. Jei užsakote prekes iš mūsų ar kitaip naudojatės Interneto svetaine, lankotės mūsų Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo taisyklių sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo taisyklėmis, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl prekių pasiūlymų.
  8. Privatumo taisyklės gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo taisyklių versiją. 
 2. Kaip mes renkame informaciją apie Jus?
  1. Mes renkame ir tvarkome tik tuos Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus, dėl kurių jie yra renkami. 
  2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:
   1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
   2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
   3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
   4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
   5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
   6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo taisyklėse ar taikytinuose teisės aktuose;
   7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai.
  3. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
   1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui atliekate registraciją Interneto svetainėje, užsakote iš mūsų prekes, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;
   2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui Jūsų IP adresas, apsilankymo Interneto puslapyje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.; 
   3. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, pavyzdžiui, pristatančių Jums prekes, teikiančių marketingo paslaugas, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus, Socialinių paskyrų valdytojų, viešą Jūsų profilių informaciją ir pan.
   4. Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia Jūsų artimieji ar pažįstami asmenys, taip pat kai Jūsų duomenis pateikia bendrovės (jūsų darbdaviai), pavyzdžiui, nurodo Jūsų kontaktus prekėms atsiimti, nurodo Jus kaip prekių gavėją ar įgaliotą asmenį ir pan.
  4.  Jūsų Asmens duomenis tvarkome, siekdami Jums pasiūlyti bei suteikti paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.
  5. Svarbu: UAB „Gelsva“ personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.
  6.  Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, savo artimuosius) Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Jums teikiant tokius duomenis mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti, kad turite teisę juos teikti (pavyzdžiui, pildant prekių užsakymo ar registracijos Interneto svetainėje formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.
 3. Kokią informaciją (Asmens duomenis) apie Jus mes tvarkome?
  1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:
   Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi Asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
   Registracija el. parduotuvėje, prekių pardavimas, įskaitant prekių pristatymą Vardas, pavardė, vartotojo vardas, asmens kodas (jei reikalinga) el. paštas, slaptažodžių keitimo istorija tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su juridiniu asmeniu (kai prekes įsigyja juridinis asmuo), ats. sąsk. Nr., mokėjimo informacija, ind. užsakymo informacija, pirkinių krepšelio istorija, informacija, reikalinga paslaugų suteikimui, kai jungiamasi su soc. tinklo paskyra – profilio nuotrauka, vardas, pavardė, el. pašto adresas

   Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

    

   Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

    

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

   Garantinių įsipareigojimų vykdymas, prekių kokybės klausimų administravimas  Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga) el. paštas, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su juridiniu asmeniu (kaip prekes įsigyja juridinis asmuo), ats. sąsk. Nr., mokėjimo informacija, ind. užsakymo informacija, informacija, reikalinga garantiniam aptarnavimui 

   Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

    

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

   Konsultacijos ir komunikacija dėl prekių ir paslaugų, Jūsų užklausų administravimas

   Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., ryšys su juridiniu asmeniu, kai kreipiasi juridinio asmens vardu, adresas/ pristatymo adresas (jei reikalinga informacijai suteikti) užklausos ir atsakymo į užklausą turinys 

    

   Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

    

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

   Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas

   Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), tel. Nr., el. paštas., adresas, ryšys su juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, pareigos, darbo vieta, ind. veikl. paž. Nr., kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys

    

   Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

    

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

   Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, įsiskolinimų valdymas Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., ryšys su juridiniu asmeniu, kai kreipiasi juridinio asmens vardu, adresas, ats. sąsk. Nr., mokėjimų informacija, skolų informacija

   Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

    

   Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

    

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

   Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai/ įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija

   Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

    

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

   Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainė, Socialinės paskyros) valdymas, veikimo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas

    

   IP adresas, Interneto svetainės slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys

   Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

   Asmenų ir turto saugumo užtikrinimas vaizdo stebėjimo būdu Vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti asmens duomenys Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
   Naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, veiklos tobulinimas ir reklama, žaidimų/ konkursų organizavimas ir vykdymas Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, adresas, tel. Nr., konkurso, akcijos, žaidimo skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys, soc. tinklų, paskyros informacija ir žinutės, kuriomis su mumis pasidalina paskyros turėtojas, Jūsų pomėgiai.

   Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

    

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

   Ginčų ir pretenzijų sprendimas  Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas/ pristatymo adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai

   Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

    

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

   Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. 

  2. Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš Privatumo taisyklių 3.1. punkte pateiktoje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų Asmens duomenims tvarkyti, mes prašysime Jūsų sutikimo, prieš pradėdami tvarkyti Jūsų Asmens duomenis (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).
  3. Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų Asmens duomenis kitais tikslais, negu nurodyta šiose Privatumo taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.
  4. Mes Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą, taip pat jose galime organizuoti žaidimus ir akcijas. Socialinių paskyrų naudotojams be šios Privatumo taisyklių, taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politika ir taisyklės. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų paskyros informaciją, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų. Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje).
  5. Kai kuriais atvejais mes Jums galime siųsti su prekių užsakymu ar pardavimu susijusias žinutes ar paskambinti Jums, pavyzdžiui, mes galime informuoti apie prekių užsakymo patvirtinimą, prekių pristatymą, prekių pristatymo pokyčius, kai reikia patiksinti prekių pristatymo vietą. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam Jūsų užsakymų įvykdymui. Jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.
  6. Teikdami mūsų paslaugas tam tikrais atvejais mes galime taikyti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimo priėmimą, pavyzdžiui siekiant išsiaiškinti su paslauga susijusius Jūsų poreikius bei atitiktį paslaugos keliamiems reikalavimams. Automatizuotas sprendimų priėmimas reiškia Asmens duomenų apdorojimą naudojant, pavyzdžiui, programinės įrangos kodą ar algoritmą, kuriam nereikia žmogaus įsikišimo. Mes reguliariai peržiūrime naudojamų automatizuotų sprendimo priėmimo metodu kriterijus ir modelius, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Nenaudojame profiliavimu paremtų automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, dėl ko gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį duomenų subjektų teisėms ar laisvėms. Nepaisant to, turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti automatizuoto sprendimo pateiktiems rezultatams – tokiu atveju Jūsų situacija bus įvertinta mūsų specialisto.
  7. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, vykdant Jūsų užsakymus) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.
 4. Kam perduodame Jūsų Asmens duomenis?
  1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šiose Privatumo taisyklėse. 
  2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:
   1. Mūsų partneriams ar konsultantams (auditoriams, teisininkams ir pan.), kitoms institucijoms bendrovėms, asmenims, organizacijoms su kuriomis mes dirbame ar bendradarbiaujame, vykdydami savo veiklą. Šių partnerių ir konsultantų galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
   2. Mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, tokiems, kaip:
    1. Reklamos, marketingo, naujienų siuntimo, rinkos tyrimų paslaugų teikėjams;
    2.  Kurjeriams ir siuntų tarnyboms;
    3. IT, debesų prieglobos, Interneto svetainės valdymo ir telekomunikacijų  paslaugų teikėjams;
    4. Elektroninės prekybos paslaugų teikėjams;
   3. Kad galėtume skelbti turinį Socialinėse paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:
    1.  Meta Platforms Ireland Ltd. (Airija) ir Meta Platforms, Inc., (JAV), (duomenys perduodami pagal paslaugų teikėjui taikomas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų)
    2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys perduodami pagal paslaugų teikėjui taikomas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
    3. Google Ireland Limited (Airija) ir YouTube, LLC (JAV) (duomenys perduodami pagal paslaugų teikėjui taikomas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).
   4. Teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
   5. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.
 5. Į kokias šalis yra perduodami Jūsų Asmens duomenys?
  1. Paprastai Asmens duomenis tvarkome ES/ EEE teritorijoje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES/EEE. Jūsų Asmens duomenys už ES/EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:
   1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams;
   2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;
   3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba
   4. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;
   5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už ES/EEE ribų.
 6. Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?
  1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones (tokias kaip valdomos prieigos, dalinimosi duomenimis apribojimai, šifravimas, sistemų atnaujinimas, slaptažodžių naudojimas, tapatybės tikrinimas, apsauga nuo virusų ar kenkėjiškų priemonių, duomenų apsaugai skirta dokumentacija ir pan.), kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
  2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.
 7. Kiek laiko saugosime Jūsų Asmens duomenis?
  1. Jūsų Asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų Asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
  2. Paprastai Asmens duomenys saugomi tokiais terminais:
   Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų tvarkymo terminai
   Registracija el. parduotuvėje ir naudojimasis registruoto vartotojo paskyra, prekių pardavimas, paslaugų teikimas, įskaitant ir prekių pristatymą

   Naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros

    

    Sutarties galiojimo/ užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties/ užsakymo vykdymo pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle privalomas ilgesnis saugojimo terminas

   Garantinių įsipareigojimų vykdymas, prekių kokybės klausimų administravimas  Garantinio aptarnavimo/ kokybės klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus po garantinio aptarnavimo/ kokybės klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto
   Konsultacijos  ir komunikacija dėl mūsų prekių ir paslaugų, Jūsų užklausų administravimas

   Komunikacijos laikotarpiu ir 1 metus po jo pabaigos, o soc. tinklų paskyrose -  pagal jų nustatymus, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo komunikacijos pabaigos

    

   Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas Bendradarbiavimo laikotarpiu ir 5 metus nuo šio laikotarpio pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle privalomas ilgesnis saugojimo terminas
   Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, įsiskolinimų valdymas

   Pagal reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle

    

   Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį -  sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto)

   Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka

   Atrankos laikotarpį ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos

    

   Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai – saugomis 3 mėnesius po jų gavimo dienos

   Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainė, Socialinės paskyros) valdymas, veikimo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas

    

   Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šių Privatumo taisyklių skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“

    

   Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas

   Asmenų ir turto saugumo užtikrinimas vaizdo stebėjimo būdu  14 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo dienos
   Naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, veiklos tobulinimas ir reklama, žaidimų/ konkursų organizavimas ir vykdymas

   Duomenys tvarkomi 3 metus nuo sutikimo gavimo 

    

   Žaidimų organizavimo tikslu duomenys saugomi visą žaidimo, akcijos, konkurso laikotarpį ir 1 metus nuo žaidimo, akcijos, konkurso pasibaigimo dienos

   Ginčų ir pretenzijų sprendimas  Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos
 8. Jūsų teisės
  1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
   Jūsų teisė Tam tikri apribojimai
   Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); Jūs turite teisę prieš Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
   Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

   Ši teisė reiškia:

   • patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis;
   • Jūsų tvarkomų Asmens duomenų sąrašo pateikimą;
   • tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų duomenų tvarkymui pateikimą;
   • patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių imamės;
   • Jūsų Asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą;
   • informaciją ar taikomas profiliavimas;
   • duomenų saugojimo laiko pateikimą.

   Nustačius Jūsų tapatybę, pateiksime Jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

   Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti); Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli.
   Reikalauti sunaikinti Asmens duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);

   Taikoma, jeigu:

   • mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
   • duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
   • duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po Jūsų prašymo, nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;
   • informacija gauta neteisėtu būdu;
   Reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

   Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.:

   • jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;
   • jei Jūs prieštaraujate Asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
   • mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
   • informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
   Teisė į duomenų perkėlimą; Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su Jumis.
   Teisė nesutikti; Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Duomenų valdytojui norint toliau tvarkyti Asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus.
   Teisė atšaukti duotą sutikimą; Ši teisė jums leidžia atšaukti duotą sutikimą, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (pavyzdžiui, kai iš pradžių sutikote gauti naujienas, o vėliau jų nenorite gauti). Kaip pasinaudoti šia teise detaliau žiūrėkite „Tiesioginė rinkodara, žaidimai ir akcijos“.
   Pateikti skundą
   Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
   Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus šių Privatumo taisyklių nurodytais kontaktais. 
  2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu info@zaliagiria.lt, paskambinę šiuo telefonu 8 700 22211 ar kitu Jums pateiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje). 
  3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti Privatumo taisyklių 8.1. punkte išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@zaliagiria.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją (pavyzdžiui, patvirtinti savo tapatybę elektroniniu parašu), kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu. 
  5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.
  6. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.
 9. Tiesioginė rinkodara, žaidimai ir akcijos
  1. Jūs galite duoti mums sutikimą, jei pageidaujate gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų veiklą. Jūs taip pat galite duoti mums sutikimą padėti mums įvertinti mūsų veiklos kokybę. Savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo galite išreikšti tokiais  būdais:
   1. Duodami sutikimą registracijos el. parduotuvėje metu;
   2. Užsakydami mūsų naujienlaiškį. 
  2. Jums sutikus, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba žinutėmis į Jūsų nurodytą telefono numerį, Jums bus siunčiamos Jūsų pasirinktos naujienos ir (ar) mes teirausimės apie mūsų bei mūsų veiklos ir aptarnavimo kokybę. Pasistengsime nepiktnaudžiauti jūsų mums suteikta teise dalintis naujienomis.
  3. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.
  4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.
  5. Jūs galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:
   1. pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose, žinutėse ir (ar) pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba
   2. pakeisdami sutikimo nustatymus savo paskyroje; arba
   3. atsiųsti mums pranešimą šiose Privatumo taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti Jūsų tapatybę.
  6. Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.
  7. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.
  8. Jei mes organizuojame žaidimus, akcijas ar konkursus, dalyvavimas juose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. 
  9. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų organizuojamuose ir vykdomumuose žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Tą padaryti galite, parašydami el. laišką mums skiltyje „Susiekite su mumis“ nurodytais kontaktais. Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite.
  10. Žaidimus, akcijas ar konkursus vykdysime ir Asmens duomenis tvarkysime pagal konkrečiam žaidimui, akcijai ar konkursui nustatytas taisykles. Jums dalyvaujant mūsų organizuojamuose ir vykdomuose žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir (ar) paskelbti informaciją apie jus kaip laimėtoją interneto svetainėje, mūsų Socialinėse paskyrose ar kituose informacijos skelbimo kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse.
  11. Siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir (ar) nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.
 10. Slapukai, signalai ir panašios technologijos
  1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. 
  2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis.
  3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.
  4. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
  5. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini  Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti lankytojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą. 
  6. Siekdami rodyti jums aktualesnę personalizuotą reklamą, mes ir mūsų reklamos partneriai naudoja tikslinius slapukus. Personalizuota reklama jums bus rodoma jūsų sutikimu. Reklamos personalizavimo slapukai naudojami siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ir (ar) tikslines kampanijas. 
  7. Kai kurie tretieji asmenys, pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai, gali naudoti jų pačių sukurtus anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių slapukų ir stebėjimo technologijų naudojimo, tad jei norite sužinoti detalesnę informaciją, mes rekomenduojame patikrinti atitinkamos trečiosios šalies privatumo politiką.
  8. Mes naudojame šiuos produktus bei įrankius, kurie įrašo slapukus:

   Google Analytics

   Analizuoja Interneto svetainės naudojimą, sudaro ataskaitas, padeda planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. Surinkti duomenys perduodami ir saugomi Google serveryje JAV. Jūs galite neleisti Google Analytics analizuoti informacijos, pakeisdami naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.  Taip pat galite neleisti Google fiksuoti duomenų, įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
   Google Tag Manager Atlieka Interneto svetainės naudojimo analizę. Surinkti duomenys apie tai, kaip Jūs naudojate Interneto svetainę (kartu su IP adresu), perduodami ir kaupiami Google serveryje JAV. Ši informacija naudojama analizuoti naudojimąsi Interneto svetaine, rengti ataskaitas apie Interneto svetainės populiarumą, teikti kitas su Interneto svetaine ir jos naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys tvarko informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en

   Meta Pixel

   Naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais. Įrankis leidžia rodyti interesais pagrįstą reklamą (Facebook  Ads), kai Jūs lankotės socialiniame tinkle Facebook ar kitose svetainėse, naudojančiose šį įrankį. Daugiau informacijos kaip veikia Meta Pixel https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 ir https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel.

   LinkedIn Insight tag

   Padeda įvertinti mūsų LinkedIn puslapio lankomumą, jo reklamų efektyvumą ir šių duomenų pagrindu rodyti pranešimus/ reklamines žinutes. Per LinkedIn puslapį prieinama nuasmeninta informacija: puslapio lankomumas, mūsų pranešimus sekančių asmenų kiekis; asmenų, kuriuos pasiekia puslapio/ reklamos turinys skaičius ir jų veiksmai (dalinasi, paspaudžia „patinka“, kt.); naujų sekėjų skaičius, pasiskirstymas pagal lytį, miestą, valstybę, naršyklės kalbą. Daugiau informacijos https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
  9. Interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašas (paskutinį kartą atnaujintas 1/20/23; atnaujino Cookiebot)

 11. Susisiekite su mumis
  1. Jei dėl šiose Privatumo taisyklėse pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:
   UAB „Gelsva“
   juridinio asmens kodas: 120596772
   adresas: Liepkalnio g. 97B, Vilnius
   Duomenų apsaugos pareigūno tel.: 8 5 215 2441
   El. paštas: Gintare.Januskevic@gelsva.lt
  2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
  3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.
 12. Baigiamosios nuostatos
  1. Mes galime keisti šias Privatumo taisykles. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintas Privatumo taisykles, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo taisyklėse, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.
  2. Jei Jūs po Privatumo taisyklių pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote prekes iš mūsų, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo taisyklių sąlygomis.

   Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos ir atnaujintos 2023-03-01.
   Patvirtinta įmonės vadovo įsakymu Nr.63 - KT

 

Naujienų prenumerata

Gaukite pirmieji pačias naujausias žinutes!